Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Oznamy » Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti - SIBIN s.r.o.

MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o ŽP informuje verejnosť o Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pre navrhovateľa SIBIN s.r.o. a navrhovanej činnosti ,,Haniska-zariadenie na úpravu odpadov,,. Úplné znenie je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Šport » 15. ročník Polmaratón Košice - Seňa

Maratónsky klub Košice Vás pozýva na 15. ročník Polmaratónu Košice - Seňa, ktorý sa uskutoční 17. júna 2017. Štart podujatia je o 9.30 z Hlavnej ulice v Košiciach.
Cieľ pretekov je pred kultúrnym domom v Seni.
Zároveň Vás upozorňuje, že v čase od 9.30 do 12.00 hod. bude na trase tohto podujatia cestná premávka obmedzená a usmerňovaná príslušníkmi dopravnej polície KR PZ SR v Košiciach.

Oznamy » FTTH Haniska IBV Kertešňa I. - zač. územného konania

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie územného konania pre stavbu FTTH Haniska IBV Kertešňa I. Úplné znenie verejnej vyhlášky je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Začiatok stavebného konania

Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), určená podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona listom Okresného úradu Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, č. OU-KE-OVBP2-2017/024541 zo dňa 22.5.2017, podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu ,,Obnova obalových konštrukcií bytového domu Podtatranského 1, Košice,,. Úplne znenie verejnej vyhlášky je zverejnené v sekcii samospráva-dokumenty-verejné vyhlášky.

Haniska » IBV Kertešňa II - Verejné IS a komunikácie - kolaudačné rozh

Obec Sokoľany ako príslušný stavebný úrad vydáva kolaudačného rozhodnutie pre stavbu IBV Kertešňa II - Verejné inžinierske siete a komunikácie. Úplné znenie oznámenia je uverejnené na stránke obce Haniska v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -