Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Haniska » Výberové konanie -Vychovávateľ - voľné miesto

Požiadavky:
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Haniska
Termín nástupu: 18.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 13.9.2017
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy: 233
Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
Morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:Do 13. septembra 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti zasielať na adresu:Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania: VK 1/2017 – VYCH
Kontaktné informácie: Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, http://haniskaskola.edupage.org/
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Borufková
kontakt: 055/6930159 alebo 0908607995

Oznamy » Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch, v územnom obvode okresov Košice I. až IV. a Košice - okolie dňom 5.9.2017 od 14.00 hod.

Šport » Pozvánka na futbal

FK Haniska pozýva všetkých priaznivcov futbalu na domáci zápas 6. kola - V. ligy Košicko-Gemerská medzi

FK Haniska a FK Košická Nová Ves

ktorý sa odohrá v nedeľu 10. septembra 2017 o 15.30 hod.

Oznamy » Zákaz vypaľovania a spaľovania

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na zákaz vypaľovania trávy a spaľovania zvyškov zo záhrad. VYPAĽOVANIE porastov trávy, kríkov, stromov je zakázané a porušenie je trestané zákonom NR SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi. Výška pokuty je pre fyzickú osobu 331,- Eur a pre právnickú osobu 16 596,- Eur. Buďme ohľaduplní voči sebe navzájom aj voči životnému prostrediu.

Oznamy » Pripomienky k autobusovej doprave

Obecný úrad v Haniske vyzýva občanov, ktorí majú požiadavky, návrhy alebo námietky k autobusovej doprave v našej obci, nech to oznámia písomne, telefonicky, mailom alebo osobne do 13. septembra 2017 na Obecný úrad v Haniske.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.08 sekúnd -