Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!Oznamy : Dane 2017

Dane 2017

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Daňovníkom je osoba, ktorá má daňovú povinnosť, vo všeobecnosti:
VLASTNÍK POZEMKU,
• správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len "kataster").
Zákon v § 5 stanovuje však i špeciálne prípady, kedy je osoba daňovníkom a jedným z nich je aj ten, že daňovníkom môže byť NÁJOMCA, ale iba v prípade, ak:
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov A NÁJOMCA JE ZAPÍSANÝ V KATASTRI nehnuteľností.
Tu nastáva problém. Väčšina z vás je vlastníkom pozemkov, ktoré prenajímate, ale nemáte tento nájomný vzťah zapísaný v katastri na liste vlastníctva. Podľa vyššie spomínaného zákona sme preto povinný daň za tieto pozemky vyrubiť Vám a nie nájomcovi.
O tomto ustanovení nájomcovia pôdy veľmi dobre vedia, no niektorí z nich aj tak nájomný vzťah na katastri nezapíšu!!!

Preto je možné, že budete tento rok platiť vyššiu sumu ako po minulé roky. Je vo Vašom záujme dať si tieto veci do poriadku. To, že ste sa s niekým dohodli, že za Vás uhradí daň, podľa zákona nestačí. Musí to byť aj na liste vlastníctva.
Mrzí nás, že niektoré spoločnosti (nájomcovia) i občania obviňujú Obecný úrad, že musia teraz uhradiť tieto dane. My sme viac ako 8 rokov žiadali údaje o prenajatých pozemkoch od agropodnikateľov - nájomcov, aby sme mohli urobiť poriadok s našimi daňami v katastri obce. No od niektorých sa nám to nepodarilo do dnešného dňa! Preto sme boli nútení pristúpiť k takémuto kroku, ktorý nás stál veľa úsilia, času, aj nemálo peňazí.
Ale pozrite sa na to z tej pre vás lepšej stránky. Dane vám spätne uhradia nájomcovia, takže neutrpíte žiadnu ujmu a Obecný úrad vám vlastne bezplatne urobil inventúru všetkých vašich pozemkov v Haniske. Viete si tak skontrolovať, či máte v nájomných zmluvách s poľnohospodármi zahrnuté všetky parcely, ktoré vlastníte. Taktiež si viete porovnať vaše vlastníctvo podľa starých listov vlastníctva, či podľa dedičských konaní. A to všetko zdarma a bez toho, aby ste museli presedieť hodiny na internete alebo platiť za výpisy z katastra nehnuteľností.Príbuzné témy
#Viac z: Oznamy
#Článok od sekretariat
Výstup na tlačiareň   Poslať článok priateľovi
 
- Stránka vygenerovaná za 0.07 sekúnd -