Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » IBV Kertešňa II. – Verejné inžinierske siete a komunikácie -

Obec Sokoľany ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu IBV Kertešňa II - Verejné inžinierske siete a komunikácie. Úplné znenie oznámenia je uverejnené na stránke obce Haniska v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Haniska - prekládka VN vedenia - kolaudačné konanie

Obec Haniska ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného konania pre stavbu Haniska - prekládka VN vedenia. Úplné znenie oznámenia je uverejnené na stránke obce Haniska v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - zámer

Navrhovateľ SIBIN s.r.o., Seňa 451, 044 58 Seňa predložil Ministerstvu životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
Nahliadnuť do zámeru navrhovanej činnosti je možné na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov

Oznamy » Brigáda 2017

Starosta obce Haniska ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády a prispeli svojou prácou ku skrášleniu našej obce.
Srdečná vďaka.

Oznamy » ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa v našej materskej škole uskutoční prijímanie detí pre nový školský rok 2017/2018.

Dátum, čas a miesto konania prijímania:
9.5. a 10.5. 2017, od 10:30 hod. do 17:00 hod.

v priestoroch MŠ Haniska, Haniska 295, 044 57 Haniska.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
- prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
- deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2017 tretí rok veku, prípadne narodené od 1.9. – 31.12.2014 na adaptačný pobyt
- deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Haniska
- deti zamestnaných rodičov, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči obci Haniska
- deti, ktoré ovládajú základné sebaobslužné návyky, tzn. dieťa sa pýta na toaletu, nenosí plienky, dokáže komunikovať svoje požiadavky.

Rodič prichádza na zápis spolu s dieťaťom. Na zápis je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa (originál predložiť k nahliadnutiu).
Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa deti do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 51 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -